Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi: 15 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Finalitat: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pressupostos per capítols, àrees, polítiques de despesa, unitats administratives i liquidacions

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya (crèdits pressupostaris d'ingressos i despeses).

En el cas dels pressupostos per al 2015, es dóna la informació amb el màxim nivell de desglossament de les estructures orgànica i econòmica dels ingressos i orgànica, funcional i per programes i econòmica de les despeses, tant per a cada entitat com per als diversos àmbits de consolidació.

En el cas de l'evolució dels pressupostos, es presenta la informació següent: per a la Generalitat, ingressos i despeses per capítols i ingressos del model de finançament del període 2004-2015; per al sector públic, ingressos i despeses per capítols del període 2004-2015, despesa per polítiques del període 2006-2015 i pressupostos de les entitats classificats per subsectors i departaments del període 2004-2015; i per al sector administració pública de la Generalitat AP-SEC, ingressos i despeses per capítols del període 2006-2015. També inclou un quadre d'evolució del nombre d'entitats incloses en els pressupostos 2004-2015.

Referència temporal de les dades: 2004-2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

Evolució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2004-2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.