Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A CATALUNYA

Codi: 15 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Departament de Governació i Relacions Institucionals, recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents. Un cop rebuda aquesta informació s'analitza i depura i, posteriorment, es procedeix al seu tractament estadístic amb l'objectiu de difondre els resultats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS

Finalitat: Recopilació de les dades econòmiques i financeres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals catalanes.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: qüestionari electrònic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ingressos, despeses i altres indicadors economicofinancers

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació es difon per mitjà del portal Municat, dins la consulta de dades de cada ens local a l'apartat "Pressupostos i liquidacions" i incorpora les dades corresponents als capítols d'ingressos i despeses dels pressupostos i les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya. Així mateix, es disposa de l'informe "Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya".

Referència temporal de les dades: fins 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Resultats publicats:

Consulta per ens local

Informes amb les dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya

Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya per al període 2012-2013 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya per al període 2012-2013 (PDF)

Observacions:

Durant el 2015 s'ha elaborat l'informe "Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya per al període 2012-2013", publicat al desembre del 2015.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.