Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Codi: 15 05 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Qüestionari electrònic adreçat a les diputacions provincials, als consells comarcals, als ajuntaments més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals i a una mostra significativa d'ajuntaments d'entre 5.000 i 2.000 habitants. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant Internet.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Finalitat: Coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2014

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/150501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents a la despesa en cultura per nivell d'administració, per programa i capítol pressupostari, així com pel nombre de treballadors.

Les dades es difonen a l'apartat "Finançament" de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Finançament públic. Estadístiques culturals de Catalunya

Observacions:

L'any 2013 s'ha realitzat la preparació del qüestionari, la revisió del cens inicial i l'adequació de l'aplicació informàtica. Tal com estava previst en el PAAE 2013, els resultats estaran disponibles al quart trimestre del 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.