Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Codi: 15 05 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació recollida per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies del sector a Catalunya

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Finalitat: Coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: qüestionari electrònic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents a la despesa en cultura per nivell d'administració, per programa i capítol pressupostari, així com del nombre de treballadors.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya 2016. Finançament públic (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya 2016 (PDF)

Observacions:

S'ha modificat la referència temporal de les dades.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.