Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

Codi: 15 08 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Departament de Governació i Relacions Institucionals recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i depurada i, s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el tractament estadístics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet, DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació es difon mitjançant el portal Municat i incorpora el nombre d'actuacions subvencionades, tipologies, pressupostos i subvencions de les actuacions.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal i municipal

Resultats publicats:

Decret 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012. (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Decret 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012. (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.