Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Codi: 15 09 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, enquesta per Internet

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació, sexe i edat

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Primera setmana de cada mes per als informes mensuals i maig del 2015 per als informes anuals

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística inclou el personal estructural actiu de les administracions públiques catalanes (administració autonòmica, local i universitats) i el seu sector públic. En el cas de l'administració autonòmica, la informació es desagrega per departaments i ens públics (organismes autònoms administratius, organismes autònoms comercials, industrials o financers, l'Agència Tributària, l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, la Comissió Jurídica Assessora i el Servei Català de la Salut). Les variables que es difonen es troben desglossades per departament, tipus d'ens, grup, col·lectiu, vinculació, sexe, discapacitats i franges d'edat.

Per a l'administració local, les dades del seu sector públic es troben agregades amb les de l'ens al qual pertanyen (no s'inclouen consorcis i fundacions). També es mostra la informació per les variables grup, col·lectiu, vinculació i sexe.

Així mateix, es duen a terme dues publicacions, L'Apunt del mes i La Mirada, que faciliten la lectura de les dades d'ocupació pública i informen de les novetats més destacables referents al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Referència temporal: del 2004 al 2015

Desagregació territorial: Catalunya, municipal i comarcal

Resultats publicats:

Espai d'anàlisi de l'ocupació pública

Banc de dades d'ocupació pública: personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

L'Apunt del mes

L'usuari té la possibilitat de demanar més informació mitjançant aquest formulari

O bé per correu electrònic a: espaianalisiop_governacio@gencat.cat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.