Saltar al contingut principal

INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

Codi: 15 09 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupats per 1000 habitants, assalariats públics per 1000 habitants, taxa de salarització pública, projeccions d'assalariats públics, feminització, tecnificació, temporalitat i laboralització dels empleats públics, índex d'envelliment de l'ocupació pública a la Generalitat, PIB per assalariat públic i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica.

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/150902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El Sistema d'indicadors d'ocupació pública (SIOP) proporciona informació sobre la configuració de l'ocupació pública a Catalunya, relacionant-la amb dades demogràfiques, de mercat laboral, de creixement econòmic i d'activitat.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sistema d'indicadors d'ocupació pública (SIOP) (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.