Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

Codi: 15 10 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa pública en innovació

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 29.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/151001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Despesa pública en R+D i innovació, comptabilitzada com el finançament, propi i/o a tercers, a activitats de recerca, desenvolupament i innovació, per part del subsector Generalitat de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.