Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

Codi: 16 01 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 15.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/160103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals del sector hoteler: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació.

Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, i per als residents a Espanya, per la comunitat autònoma on resideixen habitualment, cosa que permet fer la distinció entre turisme estranger i turisme domèstic, respectivament.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades al mes i el total d'habitacions disponibles.

L'Idescat amplia mensualment els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i per marques turístiques de destinació. També, per primera vegada, al gener del 2011 difon la informació desagregada en els principals països i comunitats autònomes de procedència, amb dades des del gener del 2007.

Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts com en variacions absolutes, i en tant per cent respecte al mes anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mesos del 2013

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Viatgers i grau d'ocupació en establiments hotelers

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013