Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de diverses enquestes d'àmbit estatal per tal de conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, destinació final del viatge, mitjà de transport, motius de la visita, pernoctacions, allotjament, nacionalitat i despesa

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 17.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/160201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els viatges dels turistes estrangers a Catalunya i té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada. Les dades s'obtenen a partir de les bases de dades de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). L'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya i proporciona informació trimestral i anual dels turistes per país de procedència.

Es difon el nombre de turistes (en milers) tant en valors absoluts com en variacions absolutes, i en tant per cent respecte al trimestre anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior. A més, la informació referida als turistes es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència, tipus de transport i despesa declarada.

Referència temporal de les dades: trimestres i anual 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Turisme. Indicadors conjunturals

Turisme. Indicadors estructurals

Observacions:

Les enquestes FRONTUR i EGATUR han canviat de responsabilitat, de l'IET a l'INE, el mes d'octubre del 2015. És a dir, de gener a setembre el responsable ha estat l'IET i d'octubre a desembre, l'INE

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015