Saltar al contingut principal

INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 18 03 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del creixement real d'aquest sector.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció del sector serveis

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'indicador de producció del sector serveis (IPROSS) té com a objectiu conèixer l'evolució de l'activitat del sector serveis a partir de la variable del valor afegit brut. Per a l'elaboració d'aquest indicador, en primer lloc es pondera el pes dels components en funció del seu valor afegit i s'obté l'índex agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, a fi d'obtenir l'IPROSS s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per tal d'aïllar així el seu creixement real (en volum).

Es publiquen les activitats incloses en els sectors de comerç; transport i emmagatzematge; hostaleria; informació i comunicacions; activitats professionals, científiques i tècniques; i activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mateix trimestre de l'any anterior i l'acumulat respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.