Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE VOLUM DE NEGOCI A LA INDÚSTRIA

Codi: 18 07 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Calcular un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Finalitat: Recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: volum de negoci

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180703

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució del volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis) així com l'índex de productes industrials sense energia.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.