Saltar al contingut principal

ÍNDEX D'ENTRADA DE COMANDES A LA INDÚSTRIA

Codi: 18 07 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Calcular un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Finalitat: Recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: entrada de comandes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180704

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de la demanda futura (l'entrada de comandes) per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'entrada de comandes de les empreses industrials de Catalunya. L'IECI inclou tots els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis) així com l'índex de productes industrials sense energia.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.