Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

Codi: 18 08 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, i recull de les tarifes d'últim recurs de gas natural vigents en cada moment fixades pel Govern central.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: demanda global de gas natural, facturació a mercat regulat a tarifa d'últim recurs i a mercat lliure, per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, i preus de les tarifes d'últim recurs i de les tarifes d'accés de gas natural vigents en cada moment.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 22.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/180802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Contingut: demanda global de gas natural (incloent el consum de les centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari). Demanda global de gas natural (excloent el consum de les centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari). Balanç de la planta de regasificació d'ENAGAS. Facturació del gas natural desagregada per grups tarifaris.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural.

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural.

Full informatiu dels preus de l'energia. Gas natural.

Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya. Gas natural.

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya.

Observacions:

L'Institut Català d'Energia publica a la seva web les dades més recents de què disposa. Per aquest motiu la informació referenciada correspon al 2012.

Per poder disposar de la informació corresponent a l'any 2011 cal fer una sol·licitud a l'Institut Català d'Energia.

El butlletí de conjuntura energètica a Catalunya està en procés d'actualització.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.