Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI

Codi: 18 08 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del cru Brent, els preus mitjans de referència de gasolines, gasolis i fuels i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives, dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i vendes de productes petrolífers líquids amb finalitats energètiques (gasolines, querosens, gasolis i fueloils) i de productes petrolífers gasosos amb finalitats energètiques (gasos liquats del petroli: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals del cru Brent, els preus mitjans de referència de gasolines, gasolis i fueloils a Espanya i a Catalunya i tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment fixades pel Govern Central.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180803

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Publicació mensual que permet conèixer la conjuntura del consum dels productes petrolífers líquids i gasosos. Les dades que conté corresponen a: consum de productes petrolífers líquids i gasosos (gasolines d'automoció, gasoil, fueloil, gasos liquats del petroli i querosè).

Referència temporal de les dades: la publicació s'ha realitzat mensualment des de gener a desembre del 2012.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Productes petrolífers (Internet)

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Productes petrolífers (Internet)

Full informatiu dels preus de l'energia. Productes petrolífers (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

Observacions:

Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.