Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

Codi: 18 10 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d'una enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb l'objectiu de conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

Finalitat: Conèixer l'evolució dels costos de la construcció a Catalunya per tipologies d'obra.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de l'evolució dels costos de construir a Catalunya per tipologies d'obra.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/181001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'import de la licitació oficial d'obres segons tipologia, organisme contractant i comunitat autònoma i es publiquen a l'apartat Indicadors d'activitats futures (licitacions i adjudicacions) de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquestes dades es difonen també a l'apartat Construcció del capítol Habitatge i construcció de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, així com a la pàgina web de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Banc de dades de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.