Saltar al contingut principal

COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

Codi: 19 01 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació d'acord amb els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL

Finalitat: Avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i Família, Departament de Salut, Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa: funció, tipus, tipus de prestació, sistema, unitat gestora, tipus de despesa i import. Ingressos: origen, tipus d'ingrés, sistema, unitat gestora i import.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2008-2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 19.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/190101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els comptes aporten informació detallada, d'acord amb la metodologia SEEPROS de la Unió Europea, sobre la despesa i el finançament del sistema de protecció social català.

Referència temporal de les dades: 2008-2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes de la protecció social (Internet)

Observacions:

La informació disponible és la corresponent a l'any 2007, atès que aquest any 2011 no s'ha finalitzat el procés d'actualització de dades previst que havia d'abastar fins l'any 2009. Es preveu que les dades es publiquin al llarg del tercer trimestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.