Saltar al contingut principal

COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

Codi: 19 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació d'acord amb els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL

Finalitat: Avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i Família, Departament de Salut, Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa: funció, tipus, tipus de prestació, sistema, unitat gestora, tipus de despesa i import. Ingressos: origen, tipus d'ingrés, sistema, unitat gestora i import.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2014

Cost directe estimat: 22.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/190101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2013 s'han publicat les dades corresponents a la sèrie temporal 2007-2011. Els comptes aporten informació detallada, d'acord amb la metodologia SEEPROS de la Unió Europea, sobre la despesa i finançament del sistema de protecció social català.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes de la protecció social

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013