Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Codi: 19 02 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya oferint informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: ESTADÍSTICA DE LES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Finalitat: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions a desembre, nombre mitjà anual de prestacions

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 14.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/190201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística ofereix informació detallada sobre cada una de les prestacions econòmiques substitutives de la renda més rellevants. En cada cas es proporciona informació sobre l'evolució del nombre de prestacions, l'import anual i la prestació mitjana. S'hi afegeix la comparació amb la corresponent magnitud del conjunt d'Espanya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: en les prestacions gestionades per la Generalitat la desagregació és municipal, mentre que a la resta de casos és per al conjunt de Catalunya.

Resultats publicats:

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013