Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU

Codi: 19 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada amb una altra informació procedent de registres administratius per tal de descriure la incidència de la Generalitat en el finançament de l'activitat de les entitats no lucratives a Catalunya. Creació d'una base de dades sobre entitats no lucratives com a base per a facilitar posteriors actualitzacions d'aquesta estadística i altres possibles actuacions en aquest àmbit.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR NO LUCRATIU

Finalitat: Quantificació de l'impacte econòmic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya en el sector no lucratiu, així com avançar en l'obtenció d'un directori actualitzat d'entitats no lucratives actives a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: departament o organisme deutor, concepte pressupostari, classificació de l'entitat, activitat de l'entitat, import

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 6.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/190301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporciona informació sobre els pagaments que la Generalitat de Catalunya i les seves entitats dependents han efectuat a entitats no lucratives. El nombre de pagaments, així com el seu volum econòmic, es presenten distribuïts per la procedència administrativa del pagament, així com la seva caracterització funcional.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Finançament públic de les entitats no lucratives (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.