Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS

Codi: 19 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Disseny i realització d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre l'activitat econòmica dels centres de serveis socials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

Finalitat: Tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, finançament, personal ocupat

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009-2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2011

Cost directe estimat: 82.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/190501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquest projecte està actualment en fase de desenvolupament i no ofereix, encara, resultats estadístics. Les enquestes a centres de serveis socials, que recullen informació sobre la seva economia i el seu personal, han tingut una fase de recollida de dades durant l'any 2011.

Observacions:

L'actuació forma part del projecte Comptes dels serveis socials, realitzat per conveni entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Idescat, l'objectiu del qual és oferir informació sobre l'abast econòmic dels serveis socials i les seves entitats no lucratives. Les principals operacions d'aquests comptes són l'enquesta a centres de serveis socials i l'enquesta a entitats no lucratives de serveis socials. Més informació sobre l'estat del projecte:

http://www.idescat.cat/cat/societat/proteccio/serveissocials.html

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.