Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars. Aquestes estimacions es portaran a terme mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els continguts de l'explotació de l'enquesta TIC que realitza l'INE.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i de Participació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 65.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/200102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació territorial sobre els principals indicadors d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.) i sobre l'ús de TIC que fa la població (freqüència d'ús, correu electrònic, compres, formació en TIC, etc.).

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya, comarques i àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Equipament i ús de les TIC a les llars (Internet)

Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars de Catalunya, 2011 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.