Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES

Codi: 20 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les empreses.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i barreres

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 11.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/200201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la implantació i ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses, així com l'ús del comerç electrònic. Entre d'altres, s'obté informació sobre la disponibilitat d'ordinadors, de connexió a Internet, de pàgina web, l'ús d'Internet per a interactuar amb l'Administració pública, les compres i vendes a través de la xarxa i la formació en TIC dels treballadors. Aquests resultats es presenten per a les empreses de 10 assalariats o més i per les empreses de menys de 10 assalariats. En el primer cas, la informació es desagrega per nombre d'assalariats i per sector d'activitat, mentre que en el cas de les empreses petites la informació es desagrega per sector d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2011 (comerç electrònic) 2012 (equipament)

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2011-2012 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.