Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC)

Codi: 20 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Fer una explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a Catalunya a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis que realitza l'INE. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les empreses.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments, persones ocupades, ingressos d'explotació, volum de negoci, inversió, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/200202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a Catalunya, segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE. Dades de les principals magnituds econòmiques, i en el cas de les empreses del sector industrial una tabulació de la Inversió bruta en equips i aplicacions informàtiques per les 20 agrupacions del sector industrial.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística del sector de les tecnol. de la informació i de la comunicació (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.