Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

Codi: 21 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer els recursos humans destinats a recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Recerca, desenvolupament i innovació

Nom: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (R+D)

Finalitat: Coneixement de les característiques de l'ocupació en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions, centres d'ensenyament superior

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: personal ocupat en activitats d'R+D, per sectors i tipologia d'ocupació; personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa, per sectors i tipologia d'ocupació

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: 11.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/210101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació dels recursos humans destinats a tasques de recerca i desenvolupament: personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa per sexe, sectors d'execució (administracions públiques, ensenyament superior, empreses i institucions privades sense ànim de lucre) i tipologia d'ocupació (investigadors, tècnics i auxiliars).

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Personal en R+D

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015