Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

Codi: 21 02 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Recerca, desenvolupament i innovació

Nom: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT (R+D)

Finalitat: Coneixement de les característiques i del finançament de la despesa interior en recerca i desenvolupament (R+D) de Catalunya per sectors d'execució i per origen dels fons.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en R+D per sectors d'execució, finançament de l'R+D per origen dels fons

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 10.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/210202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La variable de despesa interna en R+D es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB, i es desagrega en despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i de capital. També es classifica segons l'origen dels fons destinats a R+D (administracions públiques, ensenyament superior, empreses, institucions privades sense afany de lucre i estranger).

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Despesa interna en R+D

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013