Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

Codi: 22 02 05 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar els treballs d'elaboració de la nova Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) partint dels treballs del grup de treball estatal sobre l'actualització de les classificacions d'educació vigents a escala internacional (Classificació internacional normalitzada d'educació 1997, CINE-1997) i estatal (Classificació nacional d'educació 2000, CNED-2000).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 24.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220205

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Inici dels treballs d'elaboració de la nova Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014), partint dels treballs del grup de treball estatal sobre l'actualització de la classificació d'educació vigent d'àmbit internacional (Classificació internacional normalitzada d'educació 1997, CINE-1997) i estatal (Classificació nacional d'educació 2000, CNED-2000). Al llarg de l'any 2013, s'ha procedit a la consulta de les propostes sobre la classificació en l'àmbit estatal als òrgans del Sistema estadístic de Catalunya més implicats en la seva formulació (Departament d'Ensenyament, Departament d'Empresa i Ocupació i Departament d'Economia i Coneixement).

Resultats publicats:

Revisió de la Classificació catalana d'educació 2000

Observacions:

L'acompliment de l'actuació estadística és només parcial a causa, d'una banda, al retardament de la versió definitiva de la classificació estatal i, d'altra banda, a la insuficiència de recursos humans dedicats a aquest projecte.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.