Saltar al contingut principal

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D'ESTIMACIÓ D'ÀREES PETITES

Codi: 22 05 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives i d'estimació de petites àrees en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a resultats al llarg de l'any 2012, es preveu aprofundir en els diferents mètodes de fusió de dades per aplicar en dades provinents de registres administratius i d'enquestes i en l'aplicació de diferents mètodes de càlcul en l'estimació d'errors associats a estimadors compostos. Així mateix, s'elaborarà un projecte tècnic per tal d'articular un sistema d'indicadors territorialitzat a escala inframunicipal sobre diferents àmbits a partir d'informació disponible i utilitzant, si escau, tècniques d'estimació d'àrees petites.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Finalitat: Impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 59.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Pel que fa als mètodes de fusió de dades, durant l'anualitat 2012 el programa de treball conjunt entre l'Idescat i el Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya s'ha centrat en l'elaboració d'un compendi metodològic sobre els processos de fusió de dades basats en les experiències dels treballs en l'estadística regional dels darrers anys, i la impartició d'un seminari sobre fusió de dades amb la integració d'enquestes socials i laborals. L'actuació també inclou l'actualització de les tècniques d'acarament de registres (record linkage), les quals s'han aplicat en registres administratius de població afiliada i població sanitària, amb l'assessorament del Departament d'integració, qualitat i recerca de l'Institut d'Estadística d'Itàlia.

Quant als mètodes d'estimació de petites àrees, el programa de treball entre l'Idescat i l'equip investigador de la Universitat Pompeu Fabra ha consistit en l'estimació d'un índex d'activitat TIC a nivell de petita àrea (comarques catalanes) a partir de l'Enquesta territorial TIC a les llars, mitjançant un model factorial jeràrquic de dos nivells. Aquest índex d'activitat TIC es va calcular per als anys 2008 i 2010.

Resultats publicats:

Seminar on Record Linkage. ISTAT

Seminar on data integration: data fusion. UPC-UdG

Albert Satorra i Eva Ventura (UPF) i Cristina Rovira, Maribel García i Marcos Pardal (Idescat): "Multivariate approach to small area estimation: towards an area-level index of TIC ". XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. SEIO abril 2012

Observacions:

Els resultats estan disponibles a comanda. En el moment de redactar aquest informe està en fase d'elaboració el compendi metodològic esmentat sobre els processos de fusió de dades.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.