Saltar al contingut principal

MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 05 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com l'actualització dels criteris tècnics i operatius que els sigui d'aplicació. Així mateix, es preveu establir la regulació, implementació i gestió d'un centre d'accés segur a les dependències de l'Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir, amb garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 47.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220503

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2013, l'Idescat ha avançat en el perfeccionament dels procediments estadístics per tal de generar fitxers segurs de microdades confidencials per a investigadors i centres de recerca en el marc establert pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. En aquest sentit, s'han atès sis sol·licituds d'investigadors/instituts d'investigació relatives al Cens de població 2001, Estadístiques de variacions residencials 2002-2011, l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006 i 2011, i l'Enquesta de l'ús del temps 2010-2011. D'altra banda, s'ha aprofundit en els procediments amb vista a implementar, de forma automatitzada, regles d'identificació de cel·les no segures en macrodades o dades tabulades. En aquest sentit, s'ha produït la generació amb R de nous o millors automatismes i criteris de control de la revelació estadística que permetin protegir eficaçment les dades tabulars, aplicats a l'explotació dels registres de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i la creació de les rutines per a la identificació de cel·les no segures i la seva protecció corresponent via recodificació i altres tècniques. Així mateix, s'han dut a terme proves a l'efecte d'establir un centre d'accés segur a l'Idescat. També s'ha fet una profunda avaluació comparativa dels diferents models, tècniques i eines de protecció de microdades i el seu rendiment funcional i computacional.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.