Saltar al contingut principal

MÈTODES PER A LA MILLORA DE TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 05 06 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Desenvolupament i aplicació de tècniques estadístiques per a la millora qualitativa i quantitativa dels processos de producció estadística. Entre aquests mètodes s'inclouen els estimadors de petita àrea, amb l'objectiu d'obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres i, per tant, reduint al màxim la càrrega que suporten les unitats informants.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Finalitat: Impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220506

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Quant als mètodes d'estimació d'àrees petites, s'han explorat millores per a l'obtenció d'indicadors de pobresa a partir de les dades agregades per trams de renda a nivell municipal. S'ha implementat el mètode proposat per Chotikapanich per estimar les corbes de Lorenz municipals que actualment es deriven amb el mètode establert per Kakwani-Podder. Actualment resta pendent la valoració dels resultats.

S'ha iniciat també la fase de recerca metodològica per a la millora del tractament d'ajust de calendari i estacional dels indicadors de conjuntura i macromagnituds segons el que estableixen les darreres recomanacions europees. S'han avaluat regressors de calendari, intervencions, estabilitat de la modelització i alternatives de programari per a la producció.

Respecte als mètodes de mostreig, i mitjançant l'assistència tècnica als diferents organismes del Sistema estadístic de Catalunya (SEC), s'han completat millores importants en els dissenys mostrals per adaptar-los als estàndards europeus. Les millores s'han concentrat en garantir l'obtenció de mostres de cobertura màxima i totalment probabilístiques, amb una estructura que permeti calcular a posteriori un dels principals indicadors de qualitat: la precisió.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.