Saltar al contingut principal

REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

Codi: 23 01 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Creació de la base de dades del Registre i càrrega dels fitxers de població a 1 de juliol del 2011 (el més proper al Cens de població 2011) i posteriors amb la formació de la unitat de revisió manual de rebutjos i incidències. Fusió de les variacions de defuncions i naixements de l'any 2011, càrrega dels fitxers censals i fusió del fitxer precensal ponderat del Cens 2011 i del fitxer definitiu del Cens de població 2011.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement i nacionalitat i variables demogràfiques de naixements, defuncions, així com variables censals de l'any 2011

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 85.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/230102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració de l'avantprojecte del Registre estadístic de població, creació de la base de dades del Registre i càrrega dels fitxers de població inicial a 1 de gener de 2011.

Les dades individuals i derivades del Registre estadístic de població de Catalunya no es publiquen. Les peticions que es puguin fer en relació amb l'esmentat registre s'han de fer d'acord amb les finalitats previstes per la Llei d'estadística de Catalunya i mitjançant una sol·licitud a l'Idescat.

Referència temporal de les dades: contínua

Desagregació territorial: registre individualitzat per persona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.