Saltar al contingut principal

DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA

Codi: 23 03 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: La informació per a l'elaboració d'aquest directori es basa en els comptes consolidats de les mutualitats de previsió social. Hi ha l'obligatorietat d'inscriure al registre tant les mutualitats de nova creació com les modificacions de les ja existents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Finalitat: Coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, provisions per comarques, prestacions, nombre d'entitats, inversors i reassegurança.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/230303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen consisteixen en la relació de mutualitats de previsió i principals variables representatives (directori), així com les dades estadístiques detallades referides a l'any 2010 amb els seus anàlisis corresponents.

Referència temporal de les dades: 2011 i 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Directori de mutualitats de previsió social voluntària (Internet)

Dades estadístiques i comptables de les mutualitats de previsió social catalanes (internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Directori de mutualitats de previsió social voluntària

Dades estadístiques i comptables de les mutualitats de previsió social catalanes 2010

Observacions:

Les dades del directori estan actualitzades a gener del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.