Saltar al contingut principal

DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA CERDÀ

Codi: 25 01 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'objectiu del projecte Plataforma Cerdà (PCerdà) és identificar les bases tecnològiques, funcionals i organitzatives que ha d'acomplir el sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat, tant des del vessant de la seva gestió interna (bases de dades i desenvolupament d'aplicacions) com de la gestió externa (web), i assegurar que la informació que es produeix o es treballa a l'Institut es difon gràcies a un model obert i flexible, el qual ha de ser capaç d'intercanviar dades estadístiques amb tercers utilitzant protocols estàndard i també els millors sistemes de tractament i visualització de les dades per part de l'usuari final, mitjançant l'ús de gràfics o de la seva representació en mapes, tot plegat en un entorn amigable, usable i accessible per a tothom. Les activitats de l'any 2015 se centraran a desenvolupar el primer programa d'aquest projecte que inclou: 1) disseny de l'arquitectura de la Plataforma; 2) disseny del model de processos Idescat SBPM i catalogació de les actuacions estadístiques; 3) definició del nucli de la Plataforma (ETL, InputBase, LinkedBase, metadades, registres estadístics base, Motor BI, Outputbase i API Serveis); 4) disseny de l'accés (definició model intercanvi de dades, APIs, Portlets i gestor d'APIs); 5) disseny dels registres estadístics integrats; 6) desenvolupament de dues proves de concepte.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: PORTAL DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: —

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 300.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/250103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2015 s'ha definit juntament amb el CTTI i HP l'arquitectura tècnica de la nova plataforma Cerdà i s'han incorporat noves eines que ens permetran interactuar amb ella, l'ETL (ODI d'oracle) i l'eina de Business Intelligence (OBI d'oracle).

S'han dissenyat els registres estadístics que són el nucli de la plataforma, el REP (registre estadístic de la població), el REE (registre estadístic d'entitats) i el RET (registre estadístic de territori).

S'han incorporat les base de dades de codis territorials i de classificacions estadístiques que formen el nucli de metadades de la plataforma.

S'ha implantat el motor d'accés a les dades i s'ha implementat l'API Serveis per accedir a aquestes dades i generar-les en JSON-STAT també s'ha implementat l'API Serveis per accedir a la BDMT (base de dades multitemàtica).

A finals d'any es va desenvolupar la PoC (prova de concepte) dels establiments hotelers per testejar el nou model d'accés i difusió de les dades.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.