Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 07 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, població, urbanisme i activitat econòmica

Organismes difusors: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/270107

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori, població, economia i societat. En cadascun d'aquests apartats es poden trobar indicadors rellevants, els valors dels quals es poden activar per tal de disposar d'informació més detallada. L'apartat "Dades estadístiques" segueix el model Open Data i s'hi poden trobar diversos fitxers de microdades en diferents formats.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes i barris

Resultats publicats:

Observatori de la ciutat. Open Data

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.