Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

Codi: 27 01 08 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/270108

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació de l'Anuari estadístic de Viladecans s'estructura en 16 capítols que conformen tres grans blocs: territori i població (territori, població, medi ambient i activitat econòmica); serveis (educació, cultura, associacionisme, patrimoni, biblioteca, esports, serveis a les persones, serveis socials i sanitat); i governança (eleccions, finances municipals, accions per a la ciutadania, seguretat ciutadana, gestions internes, mitjans de comunicació i noves tecnologies). Cada capítol conté taules, gràfics i mapes que fan més visual el seu contingut.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes de participació ciutadana, barris i seccions censals

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Viladecans 2015 per capítols

Anuari estadístic de Viladecans 2015 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic de Viladecans 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.