Saltar al contingut principal

Estimacions de població

Codi: 01 01 03PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019 (dades avançades i provisionals al mes de maig i dades definitives al mes de desembre)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019