Saltar al contingut principal

Estimació de població centenària

Codi: 01 01 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Estimació de la població centenària per sexe i edat simple pel mètode de Kannisto-Thatcher de les ràtios de supervivència, que utilitza dades de les defuncions dels anys recents. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de supervivents d'una generació encara vius respecte al nombre de persones d'aquesta generació que han mort en els últims anys.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018,2019 (dades referides a 1 de juliol i a 1 de gener; es revisaran les dades dels anys 2003 al 2018)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010104

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021