Saltar al contingut principal

Estadística de l'estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 01 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal, noms de la població, nombre de persones per domicili

Desagregació territorial dels resultats: districtes, barris, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010108

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.