Saltar al contingut principal

Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 04 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.300 €

Ressenya: Elaboració de l'Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al Padró municipal per naixement o defunció.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement, mes, noms dels nadons, nivell d'estudis

Desagregació territorial dels resultats: districtes, barris, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010403

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al Padró municipal d'habitants per naixement i/o defunció: naixements, defuncions, taxes de natalitat i mortalitat.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Resultats publicats:

Estadístiques demogràfiques. Naixements. 2020

Estadístiques demogràfiques. Defuncions. 2020

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona. 2020

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.