Saltar al contingut principal

Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 05 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 05. Migracions

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.300 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes per migració en el Padró municipal d'habitants, de les inclusions per omissió i de les baixes per caducitat o duplicitat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques, moviments migratoris

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, lloc de naixement, lloc de procedència/destinació, nivell d'estudis

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010502

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.