Saltar al contingut principal

Enquesta de mobilitat en dia feiner

Codi: 01 07 05PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 282.715 €

Ressenya: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'àmbit metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció, percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010705

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

La publicació 'EMEF 2019' recull de forma sintètica les dades bàsiques de la mobilitat de les persones residents a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona (STI). S'analitza el motiu dels desplaçaments (feina, estudis, compres, acompanyament, oci, tornada a casa, etc.) i els seus modes (no motoritzats -a peu i bicicleta-, i motoritzats -vehicle privat i transport públic-). Es mostra la distribució horària dels desplaçaments, segons el motiu del desplaçament, els fluxos interns i entre àmbits de l'STI, l'anàlisi comarcal de l'ús dels modes de transport, l'autocontenció i els fluxos intercomarcals. Es dona el repartiment modal, i per motiu de desplaçament, a Barcelona i a l'AMB. S'analitza la mobilitat per edat i sexe, així com per situació professional. Pel que fa a l'opinió ciutadana, es mostra la valoració dels mitjans de transport i de la seva seguretat, així com els motius d'ús, tant del transport públic com del vehicle privat.

Referència temporal de les dades: 2019

Desagregació territorial de les dades publicades: Àrea Metropolitana de Barcelona, altres àmbits, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2019

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2019 (PDF)

Observacions:

L'àmbit geogràfic del SIMMB (àmbit de planificació de l'ATM de l'àrea de Barcelona) abasta, el 2019, un total de 314 municipis.

Els resultats de l'enquesta dels anys anteriors poden consultar-se a l'adreça: https://www.atm.cat/web/ca/EMEF-historic.php

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.