Saltar al contingut principal

Enquesta de mobilitat en dia feiner

Codi: 01 07 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 317.322 €

Ressenya: Durant l'any 2021 es durà a terme la recollida de la informació mitjançant un treball de camp. Aquesta actuació permet conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'Àmbit Metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, així com de l'àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona).

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció, percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010705

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.