Saltar al contingut principal

Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre

Codi: 01 07 07PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: En el transcurs de l'any 2020 es farà l'explotació de les dades recollides en el treball de camp realitzat durant el 2019 de l'Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) a les Terres de l'Ebre per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'objectiu de l'enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2019

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010707

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.