Saltar al contingut principal

Enquesta de la mobilitat quotidiana a l'Àrea de Lleida (Ponent)

Codi: 01 07 08PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 195.000 €

Ressenya: En el transcurs de l'any 2021 es durà a terme el dimensionament de la mostra, el disseny del qüestionari i la contractació de l'Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) a l'àmbit de Ponent, per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'objectiu de l' enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial de Ponent. Per tal de recollir informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: municipis, altres àmbits, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2021

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010708

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.