Saltar al contingut principal

Projeccions de població municipals base 2018

Codi: 01 08 03PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 08. Projeccions de població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Projeccions de la població per sexe i edat dels municipis de Catalunya base 2018.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2018-2033

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010803

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019