Saltar al contingut principal

Projeccions de població municipals base 2018

Codi: 01 08 03PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 08. Projeccions de població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Centre d'Estudis Demogràfics

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Difusió i anàlisi dels resultats de les Projeccions de la població dels municipis de Catalunya per sexe i edat. Aquestes projeccions son derivades de les Projeccions de població de Catalunya per comarques base 2018.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, municipi de residència

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2018-2033

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010803

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020