Saltar al contingut principal

Indicadors de demografia empresarial

Codi: 02 02 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 02. Empreses. Estructura

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Disposar d'indicadors de demografia empresarial amb periodicitat trimestral que permetin una estimació de l'evolució conjuntural de la dinàmica empresarial a Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: compte de cotització

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: altes pures, reactivacions, baixes, permanències, taxa bruta d'entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector econòmic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.