Saltar al contingut principal

Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya

Codi: 02 02 03PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 02. Empreses. Estructura

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d'empreses estrangeres localitzades a Catalunya, un cop tancat l'estudi de viabilitat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses, establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: volum de negoci, ocupació, valor de la producció, valor afegit brut, despeses de personal, compres, vendes, serveis exteriors, inversió bruta, ingressos i despeses d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019