Saltar al contingut principal

Indicadors de confiança empresarial

Codi: 02 03 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 17.300 €

Ressenya: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i de l'operació de l'INE sobre indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: índex de confiança empresarial harmonitzat, sector d'activitat, grandària de l'establiment i demarcació cameral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020307

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021