Saltar al contingut principal

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Codi: 02 03 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva en preus i revelada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020-2021 (3r i 4t trimestre del 2020 i 1r i 2n trimestre del 2021)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020310

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021